Ankara Caddesi No:15, Mistral İzmir, Kat:39 Konak/İzmir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 Kanun Numarası: 6698

Kabul Tarihi: 24/3/2016

Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 7/4/2016 Sayı: 29677 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 57

Yukarıda bilgileri verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair hak ve yükümlülükleri içeren aydınlatma metni aşağıdadır.

 

WEBSIGHT Dijital Pazarlama Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. ( Kısaca WEBSIGHT)özen yükümlülüğümüzün web sitesi (https://www.websight.com.tr/)(portal) üzerinden sunduğumuz web tasarım, web yazılım, seo danışmanlığı, internet reklamcılığı, sosyal medya yönetimi,kullanıcı deneyimi(UX),  Inbound pazarlama ile ilgili hizmetler ve yazılımlarımız, kurumsal ilişkilerimiz ve yönetimsel faaliyetlerimizle ilgili olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda da yerine getirildiğini değerli ziyaretçiler ve işbu metni okumakta olan herkese bildirmek isteriz.

Veri sorumlusu olarak hizmet sunduğumuz ziyaretçilerimizin uhdemizde bulunan kişisel verilerinin: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi için gerekli özeni, profesyonel danışmanlardan hizmet ve eğitim de alarak göstermekteyiz.

Değerli portal ziyaretçisi, bu aydınlatma metninin amaçlarından biri şirketimize ait olan ve tarafımızca yönettirilmekte olan  https://www.websight.com.tr/ adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.  Ayrıca Portal’ın kullanımı ile ilgili olarak WEBSIGHT tarafından toplanan veya ziyaretçilerin açık rızaları ile Portal’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde siz değerli ziyaretçileri bilgilendirmektir. Çerez politikamız da ayrıca site içerisinde yer almaktadır.

 

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Alenileştirme: Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından herkese erişilebilir hale getirilmesi.

Aleniyet Kazandırma: İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan: WEBSIGHT merkez ve şubeleri bünyesinde çalışan değerli personellerimiz.

•Farkındalık Çalışmaları: WEBSIGHT bünyesinde kişisel verilere erişebilen herkesin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması, paylaşılmaması veya fiziki-siber saldırılar konusunda gerekli eğitimleri almalarıdır.

Fiili İmkânsızlık: Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişilerin durumu.

Güvenli Giriş Katmanı (SSL):( Yalnızca Web Sitesinde Yer Alan Aydınlatma Metni İçin) Sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğinin ve bütünlüğünü mümkün kılan sertifikadır.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

.Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikadır.

Kurul: Kişisel verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişinin belirlenemez hale getirilmesidir.

Meşru Menfaat: Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla veri sorunlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işleyebilmesi.

Otomatik işleme: İnsan müdahalesi ya da yardımı konusundaki ihtiyacı asgari seviyeye indiren, kendi aralarında bağlantılı ve etkileşimli elektrikli veya elektronik bir sistem tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetidir.

Otomatik olmayan işleme: “Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi’’ni ifade etmektedir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

•Risk Analizi: WEBSIGHT ’nun fiziksel, yazılımsal, donanımsal ve hukuksal risklerinin incelenerek raporlanmasıdır.

Silme veya Silinme: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale gelmesi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Bu metin için veri sorumlusu WEBSIGHT’dır.

Veri Türetme: Mevcuttaki detay verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir.

•Yedekleme: Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallere karşı yazılımsal veya donanımsal olarak verilerin yedeklenmesi ilişkin stratejilerdir.

Yok Etme: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde geri getirilemez olarak imha edilmesi.

 

 https://www.websight.com.tr/ sitesini de işleten yapımız, yukarıda belirtildiği üzere: Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. İrtibat bilgileri metin sonunda yer almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

"Kişisel veriler", kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz, sitemizi https://www.websight.com.tr/ ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, mesajlar, telefonla yapılan aramalar gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Şirket bilgileri yanında kişi bilgilerini paylaştığınızda, Portal’ da yer alan bir formu doldurduğunuzda, sohbet ekranından bilg